ПОКАНА
за Общо събрание на СНЦЧП „Национален комитет по осветление в България /НКО/“
Време и място: 05.02.2019 г. от 17:30 ч. в зала 12126 – 12 блок на ТУ – София

 

Дневен ред:

1. Регистрация на участниците: 17:15 – 17:30
2. Отчет на УС за дейността на НКО през 2018 г. и изказвания: 17:30 – 18:00
3. Отчет на КС за 2018 г. и освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2018: 18:00 – 18:15
4. Приемане на финансов отчет за 2018 г. и проектобюджет за 2019: 18:15 – 18:20
5. Гласуване на предложение от УС за изменения и допълнения на Устава на сдружението: 18:20 – 18:30
6. Коктейл: 18:30 – 19:00

Email за упълномощаване на член на НКО за гласуване на ОС: nko@tu-sofia.bg

 

Обява в ДВ: стр. 62, бр. 100/04.12.2018
http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
http://www.nko.bg

1. – Управителният съвет (УС) на сдружение “Национален комитет по осветление в България /НКО/” – София, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо събрание на 5.02.2019 г. в 17:30ч. в зала 12126, бл.12, Технически университет – София, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на НКО през 2018 г.; проект за решение: приема отчета на УС за дейността на НКО през 2018 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2018 г., проектобюджет за 2019 г. и отчета на КС за 2018 г.; проект за решение: приема: финансовия отчет за 2018 г., проектобюджета за 2019 г. и отчета на КС за 2018 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2018 г.; проект за решение: освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2018 г.; 4. предложение от УС за промени в устава на сдружението; проект за решения: изменя и допълва устава, съгласно предложение на УС. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на адреса на управление на НКО.
10606