Юридически лица
На адрес office@nko.bg се подават:

1. Сканирано копие на заявлението
2. Бордеро за превод на членския внос

Физически лица
На адрес office@nko.bg се подават:

1. Сканирано копие на заявлението
2. Бордеро за превод на членския внос

Банкова сметка

Банка: Юробанк България АД

BIC: BPBIBGSF | IBAN: BG85BPBI 7940 1081 9901 01

Валута: BGN