СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение „Национален комитет по осветление в България (НКО)“, гр. София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.01.2016 г. в 17 ч. в зала № 12126, бл. 12, Електротехническия факултет на Техническия университет – София, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението през периода 2013 – 2015 г.;

2. Вземане на решение относно дължимостта и размера на членския внос.

Държавен вестник, бр. 95 / 8.12.2015 г.

ПОКАНА
за участие в Общо събрание и семинар на СИЦ „НКО – България“

„Новости при проектиране, изграждане и контрол на интериорно, архитектурно-художествено и външно осветление – нормативи и инженерна практика“
28.01.2016 г. от 17 ч. в зала 12126 – 12 блок на ТУ – София

ПОКАНА [PDF]