ПОКАНА

за Общо събрание на СИЦ „НКО – България“

Време и място: 19 септември 2017 г. от 17 ч. в зала 12126 – 12 блок на ТУ – София

Дневен ред:

1. Избор на председател и заместник-председател на НКО за мандат 2017 – 2019
2. Вземане на решение относно размера на членския внос  към сдружението на юридически лица с различен брой работни места

ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017, стр. 46-47