ПОКАНА
за Общо събрание и семинар на СНЦ „НКО – България“
Време и място: 22.02.2018 г. от 17:30 ч. в зала 12126 – 12 блок на ТУ – София

 

Дневен ред:

1. Регистрация на участниците и получаване на делегатски карти: (17:15 – 17:30)
2. Отчет за дейността на сдружението през 2017 г. и изказвания (17:30 – 18:00)
3. Отчет на РК и освобождаване на УС от финансова отговорност за 2017 г. (18:00 – 18:15)
4. Одобряване решение на УС от 21.10.2017 г. за време и място на провеждане на Балканлайт2018 (20-22 септември 2018, МДУ-Варна) (18:15 – 18:30)
5. Семинар на тема „Нови публикации на МКО към дивизии 1, 2 и 3“ (18:30 – 19:00)
6. Коктейл (19:00 – 19:30).

 

Обява в ДВ: стр. 206, бр. 102/22.12.2017
http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
http://www.nko.bg

„Управителният съвет на сдружение “Национален комитет по осветление в България /НКО/” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.02.2018 г. (четвъртък) от 17:30 ч. в зала 12126, бл.12, Електротехнически факултет на Технически университет – София, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчет на УС за дейността на сдружението през 2017 г., финансов отчет и отчет на КС; 2. Одобряване решение на УС от 21.10.2017 г. за време и място на провеждане на Балканлайт2018 (20-22 септември 2018, МДУ-Варна).”