Национален комитет по осветление (НКО)CIE Technical Notes (CIE TN)Библиотека - НКО
  1. УСТАВ на „Национален комитет по осветление в България (НКО)“  [PDF]
  2. Съдебно решение No. 1/23.11.2004 за вписване в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на „Национален комитет по осветление в България (НКО)“  [PDF]
  3. Удостоверение за актуално състояние на „Национален комитет по осветление в България (НКО)“ – 08.01.2014  [PDF]
  4. Съдебно решение No. 2/02.07.2015 за вписване в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на промени в „Национален комитет по осветление в България (НКО)“  [PDF]
  5. Отчет на УС на НКО за дейността на сдружението през периода 10.12.2013 – 10.12.2015  [PDF]
  6. Отчет на УС на НКО за дейността на сдружението през периода 25.01.2016 – 20.02.2017 и за мандат 2013-2016   [PDF]
  7. Съдебно решение No. 3/10.05.2017 за вписване в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на промени в „Национален комитет по осветление в България (НКО)“  [PDF]

Всички публикации на хартиен носител от абонамента за 2016 – 2019 г. са на разположение за ползване от членовете на НКО (срещу членска карта) в лаб. 12305, ЕФ на ТУ – София.

Допускането до лаборатория 12305 става всеки работен ден от Камен Георгиев (kamen_g@tu-sofia.bg) или Дилян Иванов (dilyanivanov@tu-sofia.bg)

Списък с налични публикации на хартиен носител от абонамента за 2016 – 2019 [редакция: 03.12.2019]