Национален комитет по осветление в България (НКО)Управителен съветДокументиБиблиотека - НКО

НКО – България | CIE

Сдружение „Национален комитет по осветление в България (НКО)“ е наследник на Националната комисия по осветление, учредена към Държавния комитет по наука и технически прогрес на 12 септември 1964 г. и приета за член на Международната комисия по осветление (CIE) през септември 1967 г. със статут на Национален комитет по осветление в България (CIE-NCBG).

От 01.01.1968 г. НКО е прехвърлен към Научно-техническия съюз по електротехника и съобщения, а след учредително събрание на 3 ноември 2004 г. е вписан в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под № 11906, том. 231, стр. 40, ф.д. 11914/04. Оттогава, като сдружение с нестопанска цел в частна полза (ЕИК:131339544) НКО изпълнява ролята на “Клъстер НКО”. Клъстър е обединение на юридически лица и/или еднолични търговци, включващо и университети/научно-изследователски организации и физически лица, които имат общи икономически интереси с цел увеличаване на конкурентоспособността, бизнес развитието, научноизследователския потенциал и административния капацитет на членовете на сдружението и на сдружението като цяло.

На Общо събрание, провело се на 11.06.2020, СНЦ „Национален комитет по осветление в България (НКО)“ преминава в обществена полза.

Сдружение НКО представя Република България като национален комитет (CIE NC BG) в Международната комисия по осветление (CIE) от 1967 г. и поддържа абонамент за всички печатни издания. Последните се предоставят за ползване на членовете му безвъзмездно.

Международната комисия по осветление, известна още като CIE от нейното наименование на френски (Internationale de l’Eclairage), е посветена на сътрудничеството в световен мащаб и обмена на информация по всички въпроси, свързани с науката и изкуството за светлината и осветлението, цвят и визия, фотобиология и технология на изображенията. Със силни технически, научни и културни основи CIE е независима организация с нестопанска цел, която служи доброволно на страните-членки – от създаването си през 1913 г., CIE се превърна в професионална организация, представляваща най-добрите авторитети по тези въпроси и като такава е призната от ISO като международен орган по стандартизация.
CIE Е ТЕХНИЧЕСКА, НАУЧНА И КУЛТУРНА НЕСТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧИИТО ЦЕЛИ СА:

   Предоставяне на международен форум за обсъждане на всички въпроси, свързани с науката, технологиите и изкуството в областта на светлината и осветлението и за обмена на информация в тези области между страните.
   Да разработва основните стандарти и процедури на метрологията в областта на светлината и осветлението.
   Да дава насоки при прилагането на принципите и процедурите в разработването на международни и национални стандарти в областта на светлината и осветлението.
   Да подготвя и публикува стандарти, доклади и други публикации, свързани с науката, технологиите и изкуството в областта на светлината и осветлението.
   Да поддържа връзка и техническо взаимодействие с други международни организации, занимаващи се науката, технологиите, стандартизацията и изкуството в областта на светлината и осветлението.

Важно е да се отбележи, че при тези цели светлината и осветлението обхващат такива фундаментални теми като визия, фотометрия и колориметрия, включващи естествени и изкуствени излъчвания (UV, видими и инфрачервени области на спектъра), както и приложни аспекти, обхващащи цялото използване на светлината при външно и вътрешно осветление, включително екологични и естетически ефекти, а също и средствата за производство и контрол на светлината и радиацията. От 1999 г. са обхванати също оптичните, визуалните и метрологичните аспекти на комуникацията, обработката и възпроизвеждането на изображения, използвайки всички видове аналогови и цифрови устройства, както и носители за съхранение на изображения.

Кирил Късев

Кирил Късев

Председател на УС | КЛ на Дивизия 8

доц. д-р инж. | ТУ - София

Борислав Прегьов

Борислав Прегьов

Зам.-председател на УС

д-р инж. | LEDVANCE Bulgaria

Ангел Пачаманов

Ангел Пачаманов

Член на УС

проф. д-р инж. | ТУ - София

Ива Петринска

Ива Петринска

Член на УС | КЛ на Дивизия 1

доц. д-р инж. | ТУ - София

Пламен Цанков

Пламен Цанков

Член на УС | КЛ на Дивизия 2

доц. д-р инж. | ТУ - Габрово

Димитър Павлов

Димитър Павлов

Член на УС | КЛ на Дивизия 4

гл. ас. д-р инж. | ТУ - София

Камелия Николова

Камелия Николова

Член на УС | КЛ на Дивизия 6

гл. ас. д-р инж. | ТУ - София

Мони Монев

Мони Монев

Член на УС

д-р инж.

Борислав Бойчев

Борислав Бойчев

Член на УС

гл. ас. д-р инж. | ТУ - София

Дилян Иванов

Дилян Иванов

Член на УС

гл. ас. д-р инж. | ТУ - София

Камен Георгиев

Камен Георгиев

Член на УС

маг. инж. | ТУ - София

 

  1. УСТАВ на „Национален комитет по осветление в България (НКО)“  [PDF]
  2. Съдебно решение No. 1/23.11.2004 за вписване в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на „Национален комитет по осветление в България (НКО)“  [PDF]
  3. Удостоверение за актуално състояние на „Национален комитет по осветление в България (НКО)“ – 08.01.2014  [PDF]
  4. Съдебно решение No. 2/02.07.2015 за вписване в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на промени в „Национален комитет по осветление в България (НКО)“  [PDF]
  5. Отчет на УС на НКО за дейността на сдружението през периода 10.12.2013 – 10.12.2015  [PDF]
  6. Отчет на УС на НКО за дейността на сдружението през периода 25.01.2016 – 20.02.2017 и за мандат 2013-2016   [PDF]
  7. Съдебно решение No. 3/10.05.2017 за вписване в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на промени в „Национален комитет по осветление в България (НКО)“  [PDF]

Всички публикации на хартиен носител от абонамента за 2016 – 2019 г. са на разположение за ползване от членовете на НКО (срещу членска карта) в лаб. 12305, ЕФ на ТУ – София.

Допускането до лаборатория 12305 става всеки работен ден от Камен Георгиев (kamen_g@tu-sofia.bg) или Дилян Иванов (dilyanivanov@tu-sofia.bg)

Списък с налични публикации на хартиен носител от абонамента за 2016 – 2019 [редакция: 03.12.2019]