CIE DivisionsДивизия 1
Vision and Colour
Дивизия 2
Physical Measurement of Light and Radiation
Дивизия 3
Interior Environment and Lighting Design
Дивизия 4
Transportation and Exterior Applications
Дивизия 6
Photobiology and Photochemistry
Дивизия 8
Image Technology

НКО – България | CIE

Международната комисия по осветление (CIE) е световна организация, създадена през 1913 г., включваща водещи нации в осветлението. Посветена е на сътрудничеството в световен мащаб и обмена на информация по всички въпроси, свързани с науката и изкуството за светлината и осветлението, цвят и визия, фотобиология и технология на изображенията.
CIE е професионална организация, представляваща най-добрите авторитети в областта на светлината и светлинните технологии и като такава е призната от ISO като международен орган по стандартизация.

CIE е техническа, научна и културна нестопанска организация, чиито цели са:

  1. Предоставяне на международен форум за обсъждане на всички въпроси, свързани с науката, технологиите и изкуството в областта на светлината и осветлението и за обмена на информация в тези области между страните.
  2. Да разработва основните стандарти и процедури на метрологията в областта на светлината и осветлението.
  3. Да дава насоки при прилагането на принципите и процедурите в разработването на международни и национални стандарти в областта на светлината и осветлението.
  4. Да подготвя и публикува стандарти, доклади и други публикации, свързани с науката, технологиите и изкуството в областта на светлината и осветлението.
  5. Да поддържа връзка и техническо взаимодействие с други международни организации, занимаващи се науката, технологиите, стандартизацията и изкуството в областта на светлината и осветлението.

Техническите дейности на CIE се извършват в рамките на шест „дивизии“, всяка от които обхваща специфичен сектор на светлината и светлинните технологии. Към всяка дивизия са създадени Технически комитети (TCs – Technical Committees), чрез които се изпълнява техническата програма на дивизията (http://cie.co.at/technical-work/divisions)

Официалните членове (контактни лица) на всяка от дивизиите се предлагат от националните комитети по осветление, членуващи в CIE. Всяка страна, член на CIE, предлага по едно контактно лице (КЛ) за дивизия. КЛ предлагат експертен потенциал, с който подпомагат работата на конкретната дивизия, вкл. функциониращите към нея технически комитети.

Контактно лице (НКО – България)
д-р инж. Ива Петринска  |  ТУ – София

Обхват
Изследване на визуални реакции на светлина и установяване на стандарти за функции на реакция, модели и процедури на спецификация, свързани с фотометрията, колориметрията, цветопредаването, визуалната ефективност и визуалната оценка на светлината и осветлението.

Контактно лице (НКО – България)
д-р инж. Пламен Цанков  |  ТУ – Габрово

Обхват
Проучване на стандартизационни процедури за оценка на ултравиолетовото, видимото и инфрачервеното лъчение, глобалното излъчване и оптичните свойства на материалите и осветителните тела, както и оптичните свойства и работата на физическите детектори и други устройства, необходими за тяхната оценка.

Контактно лице (НКО – България)
д-р инж. Орлин Петров  |  РУ „Ангел Кънчев“

Обхват
Проучване и оценка на визуалните фактори, които влияят върху удовлетвореността на обитатели на сгради с тяхната среда и взаимодействието им с термични и акустични аспекти, както и даване на насоки относно съответните критерии за проектиране както на естественото, така и на изкуствено осветление; изучаване на техники за проектиране, включително съответните изчисления, за вътрешното осветление на сградите; включване на тези констатации и тези на други подразделения на CIE в ръководства за вътрешно осветление, за конкретни видове интериор и за специфични проблеми в практиката на вътрешното осветление.

Контактно лице (НКО – България)
д-р инж. Димитър Павлов  |  ТУ – София

Обхват
Проучване и подготовка на ръководства за проектиране на външно осветление и светлинна сигнализация.

Контактно лице (НКО – България)
д-р инж. Камелия Николова  |  ТУ – София

Обхват
Изследване и оценка на въздействието на оптичното лъчение върху биологичните и фотохимичните системи (без зрението).

Контактно лице (НКО – България)
д-р инж. Кирил Късев  |  ТУ – София

Обхват
Проучване на процедури и подготовка на ръководства и стандарти за оптичните, визуалните и метрологичните аспекти на комуникацията, обработката и възпроизвеждането на изображения, като се използват всички видове устройства за аналогово и цифрово изображение, носители за съхранение на изображения.