СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (НКО)

ГР. СОФИЯ 1756, ТУ – СОФИЯ, БЛОК 12, КАБ. 12325,
РЕГИСТРИРАНО В РЕГИСТЪРА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ No 11906, ТОМ 231, СТР. 40, Ф.Д. 11914/4/2004 Г., ЕИК: 131339544

Банкова сметка
Банка: Юробанк България АД | BIC: BPBIBGSF | IBAN: BG85BPBI 7940 1081 9901 01 | Валута: BGN


СКРЪБНА ВЕСТ

След кратко боледуване

ПОЧИНА

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ МАТЕВ
на 70 години


Напусна ни забележителен колега, един от най-дейните членове на Националния комитет по осветление в България (НКО). Доц. Матев бе председател на Технически комитет "Светлотехнически софтуер" към НКО и дългогодишен член на Контролния съвет.

Завършва Технически университет - София през 1972 г. Трудовият си път започва като завеждащ лаборатория в ХКМТ - Девня. От 1975 г. е преподавател в Технически университет-Варна по научна специалност "Светлинна техника и източници на светлина".

Доц. Димитър Матев има над 120 публикации, представени в списания и конференции в страната и в чужбина. Като преподавател и учен развива мащабна изследователска, проектантска и внедрителска дейност - ръководител е на над 50 разработки в областта на осветителната техника и светлинните технологии. Главен проектант на "Интелигентно улично осветление на гр. Варна", реализирано през 2015 - 2016 г.
ПОЧИВАЙ В МИР, СКЪПИ ПРИЯТЕЛЮ!

ПОСЛЕДНО СБОГОМ!

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ


Опелото ще се извърши в църквата "Света Петка", Варна, на 22 декември от 13 часа.


The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale de l´Eclairage - is devoted to worldwide cooperation and the exchange of information on all matters relating to the science and art of light and lighting, colour and vision, photobiology and image technology.
With strong technical, scientific and cultural foundations, the CIE is an independent, non-profit organization that serves member countries on a voluntary basis. Since its inception in 1913, the CIE has become a professional organization and has been accepted as representing the best authority on the subject and as such is recognized by ISO as an international standardization body.
BG
National Committee for Lighting in Bulgaria
c/o Prof. Dr. Angel Pachamanov
Technical University of Sofia,
Faculty of Electrical Engineering,12325
8 Kl.Ohridski Blvd., Sofia 1797, Bulgaria
fax: +359 2 868-6719
tel: +359 2 965 2167
e-mail 1: nko@tu-sofia.bg
e-mail 2: pach@tu-sofia.bg
URL: http://nko.tu-sofia.bg

http://www.cie.co.at/index.php?i_ca_id=234


СЪБИТИЯ

Общо събрание на СНЦЧП „НКО – България“ – 12.11.2019

            Email за упълномощаване на член на НКО за гласуване на ОС: nko@tu-sofia.bg  

Конференция „BalkanLight Junior 2019“

  19-21 септември 2019 | BalkanLight Junior 2019 Втора младежка Балканска конференция по осветление "BalkanLight Junior 2019" - Пловдив, БЪЛГАРИЯ...